Algemene Voorwaarden 

 1. Alle schoonmaakwerken worden verricht op een tijdstip dat in onderling overleg wordt vastgesteld. 
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het gebouw of de lokalen die schoongemaakt moeten worden tijdens de overeengekomen schoonmaaktijd toegankelijk zijn voor het personeel van de aannemer, en dat het personeel de mogelijkheid heeft om water en elektriciteit te gebruiken.
 3. De opdrachtgever verbindt er zich tevens toe dat er bij de uitvoering van de werken geen abnormale obstakels of belemmeringen zijn, die de normale schoonmaak prestaties onmogelijk maken. Verbouwingswerken bijvoorbeeld moeten tijdig, d.i. minstens één maand voor de aanvang, aangekondigd worden met een concrete informatie over de timing.  
 4. Indien anderzijds, omwille van niet aangekondigde verbouwingswerken of hindernissen het schoonmaakonderhoud gedeeltelijk of geheel niet kan worden uitgevoerd, heeft de opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele creditering van de aanneemsom.  
 5. Onze prijzen bevatten lonen, salarissen, sociale lasten en vervoersvergoeding, exclusief het ophalen en wegvoeren van groot afval en het leveren sanitaire benodigdheden.
 6. Wij dragen alle wettelijke verantwoordelijkheid welke ons opgelegd kan worden op grond van gedragingen van ons personeel, doch slechts ten belope van een kapitaal van: Lichamelijke schade: € 500.000  Stoffelijke schade: € 250.000
 7. Wij wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor: breuk en/of schade welke voortvloeit uit de slechte toestand waarin zich gebouwen, meubilair of materiaal bevindt; voor krassen in vensters of spiegels. In geval van shamponeren van tapijten, is het mogelijk dat – ondanks onze beste zorgen – deze vlekken zichtbaar blijven.  Indien een schadegeval wordt vastgesteld, dient de opdrachtgever dit binnen de drie dagen na de feiten schriftelijk te melden per aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel met omschrijving van de schade en de begrote kosten voor herstel.  
 8. Cleaner Net zoekt of beschikt over eigen personeel voor de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever verlangt dat zijn personeel wordt overgenomen, worden alle bepalingen hieromtrent opgenomen in aanvullende voorwaarden.  
 9. De uitvoering van de werken wordt georganiseerd en gecontroleerd door onze dienst van toezicht. Ons personeel dient de bevelen van de cliënt op te volgen in alle haastige gevallen. Op de plaats van uitvoering worden door ons één of meerdere logboeken aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Hierin kan de opdrachtgever zijn op- of aanmerkingen en bevindingen noteren. Cleaner Net verbindt er zich toe kennis te nemen van deze notities, zo mogelijk op te volgen en /of samen met de verantwoordelijke van de opdrachtgever te bespreken. Elke klacht dient schriftelijk te worden geuit wil ze ontvankelijk zijn.
 10. Prijsherziening Schoonmaakwerkzaamheden zijn gebaseerd op: Wijziging van de index in het paritair comité Wijziging van de sociale lasten en operationele kosten Wijzigingen in voormelde elementen worden doorgevoerd telkens op 1 januari en 1 juli van  elk jaar  
 11. Onze abonnementen kunnen ten alle tijden jaarlijks opgezegd worden door een der partijen, per aangetekende vooropzeg van ten volle drie kalendermaanden vóór de jaarlijkse vervaldag (de opzegtermijn begint steeds bij aanvang der kalendermaand).
 12. Overmacht, zoals stakingen en alle sociale wanordelijkheden, schorst onze verplichtingen, doch verbreekt de overeenkomst tussen partijen niet.
 13. Elke dag waarop de cliënt zijn personeel het voordeel toekent van een feestdag niet voorzien bij de wet, wordt gezien als wettelijke feestdag. De aanneemsommen zijn berekend op basis van gemiddelde prestaties per jaar.  Hierbij werd rekening gehouden met de wettelijke feestdagen die voorzien zijn in België. Deze feestdagen worden niet gecrediteerd. De eventuele andere vaste sluitingsperiodes of gedeeltelijke sluitingen van de opdrachtgever zijn hierin niet opgenomen en worden afzonderlijk gecrediteerd volgens voorwaarden zie art. 13.
 14. Eventuele min prestaties worden gecrediteerd aan loonkost.
 15. Verstuurde facturen dienen binnen de 30 kalenderdagen betaald te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van  100 EUR
 16. Niet betaling van de factuur geeft ons het volle recht om – vanaf de vervaldag van deze factuur, en zonder verdere aanmaning – de levering van de diensten onmiddellijk stop te zetten.
 17. Voor alle geschillen en betwistingen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd, tenzij onze onderneming een andere rechtbank als bevoegd aanduidt.